Prof.ir. Frits Palmboom

Adres:

Julianalaan 134
2628 BL Delft

P.O.Box 5043
2600 BL Delft

Secretariaat:

Daniëlle Karakuza
kamer BG.West.170
tel.  015 - 27 81996 
D.Karakuza@remove-this.tudelft.nl

Van Eesteren

De Van Eesteren leerstoel verricht - vanuit een interdisciplinair perspectief - onderzoek naar de wisselwerking tussen de stedenbouw en de fysieke condities van het (Nederlandse) deltalandschap, met name op het waterhuishoudkundige vlak. De leerstoel is ingesteld voor een periode van drie jaar (2013-2016), en is een gezamenlijk initiatief van De Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen (EFL) Stichting, het Deltaprogramma IJsselmeergebied en de TU Delft.

Onderzoek

Het onderzoek van de Van Eesteren‐leerstoel heeft als doel het in kaart brengen, begrijpen en bewerken van de ruimtelijke problematiek rondom het IJsselmeergebied; het ‘blauwe hart’ in het verstedelijkte, dynamische landschap van de Nederlandse laaglanddelta. Het beoogt de ruimtelijke gevolgen van (grootschalige) beslissingen op deltaniveau aanschouwelijk en inzichtelijk te maken aan de hand van concrete locaties. De ruimtelijke en de fysieke gevolgen van veranderingen in het deltasysteem worden met elkaar in verband gebracht vanuit de ruimtelijke planning, de landschapsarchitectuur, het watermanagement en de ecologie.

Het onderzoek volgt verschillende sporen. Ruimtelijke kwaliteiten van het IJsselmeergebied worden verkend, onderzocht en vastgelegd in tekeningen, kaarten en schema’s, met als eindproduct de ‘Atlas van het IJsselmeergebied’. Daarnaast wordt de optimalisatie van het watersysteem op de lange termijn onderzocht, met mogelijke strategieën voor meer natuurlijke dynamiek. Dit krijgt gestalte door het organiseren van meerdere kennisconferenties en het uitwisselen van kennis binnen een speciaal hiervoor, door de leerstoel ingestelde, denktank. Centraal hierbij staat de vraag wat de toegevoegde waarde is van mogelijke toekomstige ontwerpstrategieën  voor de Nederlandse Deltametropool.

Onderwijs

De Van Eesteren Leerstoel is betrokken bij de mastertrack Urbanism, de afstudeerstudio Delta Interventions en de European post-Master in Urbanism (EMU).

LINES Magazine

De Van Eesteren Leerstoel geeft een eigen tijdschrift uit over stedebouw, tekenen, delta’s, landschap en architectuur. Het bevat voorlopige en ongepolijste resultaten van de onderzoeksactiviteiten van de leerstoel. Het tijdschrift is te verkrijgen bij de Bouwshop.  

Medewerkers

Professor

E-mail

Frits Palmboom, Prof.ir F.

F.J.Palmboom@remove-this.tudelft.nl

Assistant professor

 

Daan Zandbelt, ir. D.D.

D.D.Zandbelt@tudelft.nl

Researcher

Saline Verhoeven

C.T.M.Verhoeven@remove-this.tudelft.nl

Paul Broekhuisen

P.Broekhuisen@remove-this.tudelft.nl

Student assistant

Marrit Terpstra

N.M.Terpstra@remove-this.tudelft.nl

© 2019 TU Delft

Metamenu